Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Blood samples

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ I

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική αίματος
Λευκά αιμοσφαίρια
Ερυθρά αιμοσφαίρια
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Αιμοπετάλια
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
Γενική ούρων

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ II

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική αίματος
Λευκά αιμοσφαίρια
Ερυθρά αιμοσφαίρια
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Αιμοπετάλια
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Ουρικό οξύ
Τριγλυκερίδια
Αθηρωματικός δείκτης
Ολικά Λιπίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
Γενική ούρων

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές